top of page

Tulevaisuuden vakuuttamista

BLUEsmall.png

GDPR

Finanssipalvelu Promeus Oyn tietosuojaseloste.

Finanssipalvelu Promeus Oy (jäljempänä Promeus) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja
pitämään henkilötiedot turvassa.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Promeus kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tässä selosteessa viittaamme ”valtuuttajalla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaiden
työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten esimerkiksi tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin
edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat asiat:

 1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot

 2. Rekisterin tietolähteet

 3. Rekisterin tietosisältö

 4. Henkilötietojen käyttö

 5. Henkilötietojen luovutus

 6. Henkilötietojen suojaaminen

 7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

 8. Henkilötietojen säilytysaika

 9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 10. Yhteydenotto

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterin nimi:
Finanssipalvelu Promeus Oy:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä:
Finanssipalvelu Promeus Oy (y-tunnus 2694153-8).

Asiakasrekisterin yhteyshenkilö:
Roy Kanerva
CEO, vakuutusmeklari, VTS

Finanssipalvelu Promeus Oy
Tykistökatu 4 B, Werstas, 20520 TURKU
+358 50 532 4835
roy.kanerva@promeus.fi
www.promeus.fi

2. Rekisterin tietolähteet

Anchor 1

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai niitä saadaan valtuuttajan tuotteiden tai palveluiden
käytöstä. Promeus tarvitsee toisinaan lisätietoja, jotta voimme varmistaa saamiemme tietojen ja rekisterin
oikeellisuuden.


Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla
olevista lähteistä, sekä muilta kolmansilta osapuolilta kuten palveluntarjoajilta, joiden kanssa tai joiden kautta
rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tällainen tietojen
päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:

 • Tuntemistiedot; henkilötunnus ja nimi, tarvittaessa oikeus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot
  esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.

 • Yhteystiedot; puhelinnumerot ja osoitteet, mukaan lukien sähköpostiosoiteet, postiosoite sekä
  ulkomaisista osoitteista lisäksi kotimaa

 • Asema tai tehtävänimike; valtuutukseen tai toimeksiantoon liittyen henkilön yritykseen tai muuhun
  organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa

 • Taloudelliset tiedot; sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, vahinkohistoria, vakuutustiedot

 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot, kuten verotusmaa tai ulkolainen verorekisterinumero sekä
  asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyvät tiedot

 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot; kuten vakuutustuotteita varten tarvittavat terveyteen
  liittyvät tiedot

 • Henkilön suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

4. Henkilötietojen käyttö

Anchor 3

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen, tarjouksien,
neuvonnan ja palvelun tarjoamista ja toteuttamista varten.

Käsittely liittyy asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden
tarjoamiseen, riskienhallintaan, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja
laskutukseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös
suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään

myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

 

Tietyissä tilanteissa valtuuttajilta on pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi
markkinointitarkoituksissa tai erityisryhmien tietojen käsittelyä varten. Suostumuspyyntö sisältää tietoa
kyseisten tietojen käsittelystä. Valtuuttajalla on oikeus peruuttaa suostumus.

5. Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- tai palveluntuottajille sekä
liikekumppaneille. Palvelun tarjoaminen, toimeksiannon noudattaminen ja valtuutus edellyttävät
henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille. Tällöin Promeus varmistaa, että asiaan kuuluvia
salassapitovelvoitteita noudatetaan. Tietoja luovutetaan vain toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja siirretään Promeuksen lukuun toimiville vakuutusmeklareille. Vakuutusmeklarit ovat
sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta ja sen käsittelijöille asettamia velvollisuuksia Promeuksen ja
vakuutusmeklarien välillä solmitun erillisen tietosuojasopimuksen nojalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rekisterinpitäjälle olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien
velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen suojaaminen ja salassapito on Promeuksen liiketoiminnan peruste. Käytössä on
asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, jolla suojaamme kaikkia
hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja
tuhoamisen varalta.

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Rekisteröitynä on seuraavat oikeudet liittyen Promeuksen hallussa oleviin henkilötietoihin:

a) oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, mikäli
lainsäädäntö, muiden henkilöiden yksityisyyden suoja tai liikesalaisuudet eivät sitä rajoita

b) oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita

c) oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli:

i. peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta
perusteltua syytä

ii. vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää
syytä

iii. vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinoinnissa

iv. tietojen käsittely on lainvastaista

v. kyse on alaikäisen henkilötiedoista eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua
syytä

d) oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

e) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

f) oikeus tietojen siirrettävyyteen


Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Promeus
voi säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riitaasioiden
ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Promeuksella voi olla finanssialan
lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötiedot asiakassuhteen ajan ja mahdollisesti sen
jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esim lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai
oikaisuvaateiden käsittelemiseksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Promeus säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja
käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säädökset niin edellyttävät.

Promeus säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen ja/tai valtuutuksen täytäntöön
panemiseksi ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset
niin edellyttävät. Jos Promeus säilyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuin sopimuksen ja/tai
valtuutuksen täytäntöön panemiseen, säilytämme tietoja vain jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta
tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Promeus kehittää ja parantaa palveluita, tuotteita ja verkkosivuja jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen
saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Tietosuojaselosteessa ei rajoiteta tietosuojalain mukaisia oikeuksia. Jos
tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun
sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste säännöllisesti, jotta saat tietoa mahdollisista
muutoksista.

10.Yhteydenotto

Yhteydenotot kaikissa tietosuojaseloste –asioissa kohdan 1. rekisterinpitäjään. Voit myös tarvittaessa ottaa
yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

bottom of page